خطبه های آتشین حضرت زینب

                  خطبه های آتشین حضرت زینب در کوفه

خطبه‌ اول‌:

«اِلهی‌ تَقَبِّل‌ مِنّا هذاَالقربان‌»     «خداوندا، این‌ قربانی‌ را از ما قبول‌ کن‌»

خطبه‌ دوم‌:

یا مُحمّداه‌ صَلّی‌' علیک‌َ ملائِکة‌ُالسَّماءِ، هذا حُسَین‌ٌ بِالَعَراءِ، مُرَمَّل‌ُ بِالدِّماءِ، مُقَطَّع‌ُالاَعضاءِ وَبَناتُک‌َ سَبای'ا وَ ذُرَیّتُک‌َ قتلی‌، تُسفی‌' علیهم‌ الصّبا فَاَبْکَت‌ْ کُل‌َّ صَدیق‌ً عَدّو

«ای‌ رسول‌ خدا، ای‌ آن‌ که‌ ملائکة‌ زمین‌ وآسمان‌ بر تو درود می‌فرستد، این‌ حسین‌توست‌ که‌ اعضای‌ او را پاره‌پاره‌ کردند، سر او را از قفا بریدند.»

این‌ حسین‌ توست‌ که‌ جسد او در صحرا افتاده‌، در حالی‌ که‌ بادها بر او میوزند وخاک‌بر او می‌نشانند. پس‌ هر دشمن‌ ودوستی‌ را گریاند.

خطبة‌ سوم‌:

«ای‌ مادر، ای‌ دختر خیرالبشر، نظری‌ به‌ صحرای‌ کربلا افکن‌ وفرزند خود را ببین‌ که‌سرش‌ بر نیزة‌ مخالفان‌ وتنش‌ در خاک‌ وخون‌ غلطان‌ است‌! این‌ جگر گوشة‌توست‌ که‌دراین‌ صحرا روی‌ خاک‌ افتاده‌ ودختران‌ خود را ببین‌ که‌ سراپردة‌ آنها را سوزاندند وایشان‌را بر شتران‌ برهنه‌ سوار کردند وبه‌ اسیری‌ می‌برند. ما فرزندان‌ توایم‌ که‌ در غربت‌ گرفتارشدیم‌.

 خطبة‌ چهارم‌:

بِابی‌ مَن‌ْ اَضْحی‌'، عَسکَرُه‌ُ فی‌ یَوْم‌ِ الاِثنین‌ نَهبا، بِابی‌ مَن‌ْ فِسْطاطُه‌ُ مُقطَّع‌ُ العُری‌'.

بِابی‌ مَن‌ْ لا غائِب‌ُ فَیُرْتَجی‌' وَ لا' جَریح‌ُ فَیُداوی‌'. بِابی‌ مَن‌ْ نَفْسی‌ لَه‌ُ الْفِداء.

بِاَبی‌ المَهْمُوم‌ حتی‌' قضی‌. بِاَبی‌ العَطْشان‌ حتّی‌ ما مَضی‌'. بِاَبی‌ مَن‌ْ شیْبَتُه‌ُ تَقطِرُ بِالِّدماء.بِاَبی‌ مَن‌ْ جَدُّه‌ُ رسول‌ُ اِله‌ِ السّماء. بِاَبی‌ مَن‌ هُوَ سِبْط‌ُ نَبی‌ّ الهُدی‌'.بِاَبی‌ محمّد المصطفی‌. بِاَبی‌ خدیجَة‌ُ الکبری‌'. بِاَبی‌ علی‌ُّ المرتَضی‌'. بِاَبی‌ فاطمة‌ الزَّهراءِ سَیِّدة‌ِالنِّساءِ. بِاَبی‌ مَن‌ْ رُدَّت‌ْ لَه‌ُ الشَّمس‌ُ وَ صَلّی‌'.

به‌ فدای‌ آن‌ کس‌ که‌ سپاهش‌ روز دوشنبه‌ غارت‌ شد. به‌ فدای‌ آنکس‌ که‌ ریسمان‌خیامش‌ راقطع‌ کردند. بفدای‌ آن‌ کس‌ که‌ نه‌ غایب‌ است‌ تا امید بازگشتنش‌ باشد ونه‌مجروح‌ است‌ که‌ امید بهبودیش‌ باشد. به‌ فدای‌ آن‌ کس‌ که‌ جان‌ من‌ فدای‌ او باد. به‌ فدای‌آن‌ کس‌ که‌ با دلی‌ اندوهناک‌ وبا لبی‌ تشنه‌ او را شهید کردند. به‌ فدای‌ آن‌کس‌ که‌ ازمحاسن‌اش‌ خون‌ می‌چکید. به‌ فدای‌ آنکس‌ که‌ جدّ او رسول‌ خداست‌ واو فرزند پیامبرمحمد مصطفی‌ وخدیجة‌ کبری‌ وعلی‌ مرتضی‌ وفاطمة‌ زهرا سیدة‌ زنان‌ است‌. به‌ فدای‌آن‌ کس‌ که‌ خورشید برای‌ او بازگشت‌ تا نماز گزارد.

خطبة‌  پنجم‌:

یا حُزناه‌! یا کُرباه‌! اَلیَوم‌َ مات‌َ جدّی‌ رسول‌ُالله، یا اصحاب‌َ محمّداه‌ُ! هؤلاءِ ذُریّه‌المصطفی‌' یُساقون‌َ سَوْق‌َ السَّبایا؛

«امروز جدّم‌ رسول‌ خدا از دنیا رفته‌، ای‌ اصحاب‌ پیامبراینان‌ ذریّة‌ رسول‌ خدا هستند که‌ آنان‌ را همانند اسیران‌ می‌برند.»

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید