ویژگی های برجسته امام زمان(عج)

ویژگی های برجسته امام زمان(عج)

جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله ، دارای صفت تقوا و پرهیزکاری و برخوردار از ملکه عصمت است. علم و دانشش از علم پیامبر صلی الله علیه و آله سرچشمه گرفته و متصل به علم الهی است. و منصوب بودن از سوی خدا، از مهم ترین ویژگی‌های امام معصوم به شمار می رود.

1 . بنده خدا(عبودیت و بندگی) ، فروتن و خاشع

2 . خلق محمدی - صاحب حشمت، سکینه و وقار است. مهدی جامه هایی درشت بر تن می کند و نان ساده می خورد. علم و حلم او از همه مردم بیشتر است. او همنام پیامبر و صاحب و دارنده خلق محمدی است. 3 . اهل جود و کرم4 . برپاکننده دولت عدالت

3-ویژگیهای حضرت مهدی(عج):باآرامش ووقار،نیاز همگان به او وبینیازی او ازهمگان ،لباس او پارچه زبر وخشن،غذای او ساده،عالم ترین مردم،حکیم ترین مردم،تقواترین مردم،عابد ترین مردم،سختگیرترین کس بر کارگذاران ومساولین دولت .

علایم ظهور:

نشانه های حتمی :یمانی- سفیانی-صیحه آسمانی-قتل نفس زکیه-فرورفتن درزمین بیداء

-خروج سفیانی:قبل ازقیام حضرت مهدی(عج)مردی ازنسل ابوسفیان درمنطقه شام خروج میکندوباتصرف بخشهایی از سرزمین اسلام برای یافتن وکشتن شیعیان جایزه تعین میکند.

-خسف بیداء:خسف یعنی فررفتن وبیداءنام سرزمینی بین مکه ومدینه استوسفیانی که ازآستانه ظهورمهدی (عج)خروج

میکندهنگامی که ازظهور ایشان با خبر میشود.سپاه عظیمی به مدینه ومکه میفرستدوچون به سرزمین بیداء میرسندخداوند آنهارا

در کام زمین بیداءفرومیبردوهلاک میگرداند.

-خروج یمانی :سرداری از یمن قیام میکندومردم را به حق وعدالت دعوت میکند.

-قتل نفس زکیه:نفس زکیه (یعنی انسان پاک وبی گناه)درآستانه ظهور حضرت مهدی(عج)جوانی ازفرزندان پیامبر(ص)

به نام محمد بن الحسن که چون جوان پاک ووارسته بودبیگناه ومظلومانه درمسجدالحرام بهقتل میرسدکه بین قیام قایم وقتل نفس زکیه پانزده شب است.

-سید حسنی :درروایات سه تن به عنوان سید حسنی معروف شدهاند:1-اولی از دوستداران حضرت است امام از خدااجازه ظهور میکنندسیدحسنی ازاین موضوع با خبر شده واقدام به خروج میکند

/ 0 نظر / 48 بازدید