حلقه های صالحین پایگاه شهید صیاد شیرازی

ردیف

         نام حلقه

     

مسئول حلقه

جانشین مسئول حلقه

فعالیت های حلقه

1

 

حلقه شهید علی صیاد شیرازی      

 

 

 

2

حلقه شهید خرازی

     

 

 

 

3

حلقه شهید عبدالمجید زائری

     

 

 

 

4

حلقه شهید عبدالحمید بوشهری

     

 

 

 

5

 

حلقه شهید اندرزگو      

 

 

 

6

حلقه شهید مرتضی آوینی

     

 

 

 

7

حلقه شهید مرتضی مطهری

     

 

 

 

8

حلقه شهید محمدصادق درختیان

     

 

 

 

9

حلقه شهید حسین فهمیده

     

 

 

 

10

 

حلقه شهید علیرضا ماهینی      

 

 

 

11

حلقه شهید رجایی

     

 

 

 

12

حلقه شهید همت

     

 

 

 

13


     

 

 

 

14


     

 

 

 

15

 

     

 

 

 

16

 

     

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید