معماهای قرآن

                     معماهای قرآن

 

1- قرآن دارای چند سوره است ؟ 114 سوره

2- قرآن چند آیه دارد ؟ 6236 آیه

3- قرآن چند بسم الله الرحمن الرحیم دارد ؟ 114 عدد

4- قرآن چند بسم الله دارد ؟ 115 بسم الله دارد

5- قرآن دارای چند حزب است ؟ 120 حزب

6- قرآن دارای چند جزء است ؟  30 جزء

7- قرآن با چند بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میشود ؟  با یک عدد

8- نام قرآن چند بار در قرآن آمده ؟ هفتاد بار

.......................................................................................

1-       بزرگترین سوره قرآن چیست ؟ بقره

2-       بهترین نوشیدنی در قرآن چیست ؟ شیر

3-       کوچکترین سوره قرآن چیست ؟ کوثر

4-       مهم ترین آیه قرآن چیست ؟ ایة الکرسی

5-       بزرگترین آیه قرآن در کدام سوره است ؟ سوره بقره آیه 282

6-       عظیم ترین آیات قرآن کدام است ؟ بسم الله الرحمن الرحیم

7-       کوچکترین کلمه قرآن چیست و در کدام سوره است ؟ باء در  بسم الله

8-       بهترین خوردنی در قرآن چیست ؟ عسل

9-        ترس آور ترین ایه قرآن کدام است ؟ زلزله آیه 7 و 8

10-   منفورترین امر حلال نزد خداوند در قرآن چیست ؟ طلاق

11-   کوچکترین آیه قرآن چیست ؟ مدها متان- در سوره رحمان

12-   بزرگترین عدد در قرآن چیست و در کدام سوره است ؟ صد هزار – سوره صافات آیه 147

13-   بزرگترین کلمه قرآن چیست و در کدام سوره است ؟ فاسقیناکموه در آیه 22 سوره حجر

14-    بیشترین و کمترین حرفی که در قرآن آمده چیست ؟ بیشترین الف کمترین ظاء

15-   بهترین شب در قرآن چیست ؟ قدر

16-   بهترین ماه در قرآن چیست ؟  رمضان

17-   بزرگترین حیوان در قرآن چیست ؟ فیل

18-   کوچکترین حیوان در قرآن چیست ؟ پشه

19-    بزرگترین کلمه قرآن چند حرف دارد ؟  11 حرف – فاسقیناکموه

20-   کوچکترین کلمه قرآن چند حرف دارد ؟  یک حرف - باء

21-   بهترین سوره قرآن چه نام دارد ؟  یس

22-   بیشترین سوره های مکی در کدام جزء است ؟ جزء 30

.........................................................................................................................

1-       کدام سوره به مادر قرآن معروف است ؟ سوره حمد

2-       چند سوره با الحمدالله شروع میشود ؟ 5 سوره  - حمد . انعام . کهف . سبا . فاطر

3-       نام چه تعداد از سوره های قرآن یک حرفی است ؟  ق- ص - ن .

4-       سوره ای که همنام با یکی از فروع دین است چیست ؟  سوره حج

5-       چند سوره با انا شروع میشود ؟ فتح – نوح – قدر – کوثر .

6-       کدام سوره به سوره امام حسین (ع) معروف است ؟  سوره فجر

7-       کدام سوره همنام یکی از شهرهای ایران است ؟ سوره نور

8-       سوره هایی که به مسبحات معروف هستند کدام است ؟ اسراء – حدید - حشر- صف – جمعه –تغابن – اعلی .

9-       چه تعداد سوره های قرآن مدنی و چه تعداد مکی است ؟ (86 مکی ) - (28 مدنی )

10-   کدام سوره همنام با قبیله پیامبر(ص) است ؟ سوره قریش

11-   کدام سوره به قلب قرآن معروف است ؟ یس

12-   کدام سوره به نسب نامه خداوند مشهور است ؟توحید

13-   سوره هایی که به عزائم مشهور هستند کدام است ؟ سجده – فصلت – نجم – علق .

14-   کدام سوره همنام یکی از دانشمندان است ؟  لقمان

15-   سوره هایی که حضرت محمد (ص) گفت مرا پیر کردند چیست ؟  هود – واقعه – مرسلات – نبا .

16-   کدام سوره همنام یکی از جنگهای پیامبر (ص) است ؟ سوره احزاب

17-   کدام سوره قرآن همنام یکی از فلزات است ؟ سوره حدید

18-   در کدام سوره ماجرای هلاکت بار فرعون و یارانش بیان شده ؟ یونس

19-   کدام سوره های قرآن سجده واجب دارد ؟ سجده – فصلت – نجم – علق .

20-   کدامیک از سوره های قرآن همنام یکی از اصول دین است ؟ توحید

21-   کدام سوره به زبان بندگان نازل شده است ؟ سوره حمد

22-   کدام سوره است که در اول آن به دو میوه سوگند خورده شده است ؟ سوره تین  

23-   کدام سوره کل قرآن کریم در آن خلاصه شده است ؟ سوره حمد

24-   کدام سوره بسم الله الرحمن الرحیم ندارد ؟ سوره توبه  

25-   کدام سوره به عروس قرآن معروف است ؟ الرحمان

26-   سوره هایی که به حامدات معروفند چه نام دارند ؟ انعام – حمد – کهف – سبا – فاطر .

27-   کدام سوره معادل یک سوم قرآن است ؟ سوره توحید  

28-   چه سوره هایی با صیغه قسم شروع میشود ؟ عصر-عادیات-تین-ضحی-شمس-بلد-فجر-طارق-بروج-نازعات-مرسلات-قیامت-نجم – طور-ذاریات – صافات –ن – ص- ق – لیل .

29-   کدام سوره بزرگ قرآن به طور کامل یکجا نازل شده است ؟ مرسلات

30-   کدام سوره به ناقه صالح معروف است ؟شمس

31-   کدام سوره ها به حوامیم معروف هستند ؟ زخرف-حم –المومن- سجده –حمعسق –احقاف جاثیه –دخان

32-   کدام سوره همنام با یکی از ایام هفته است ؟ جمعه

33-   چه تعداد از سوره های کوچک یکجا نازل شده است ؟ کوثر – نصر – لهب – توحید .

34-   چند سوره قرآن با قل شروع میشود ؟توحید – کافرون – ناس – فلق – جن .

35-   کدام سوره قرآن دو بسم الله الرحمن الرحیم دارد ؟ سوره نمل

36-   کدام سوره قرآن ده نام دارد ؟  سوره حمد

37-   چه تعداد از سوره ها با حروف مقطعه شروع میشود ؟ 29 سوره

38-   کدام سوره دو مرتبه بر پیامبر(ص) نازل شده ؟ حمد

39-   کدام سوره به نام موجود زنده ای است که به چشم دیده نمیشود ؟ سوره جن

40-   کدام سوره هم در آیه اولش هم در ایه آخرش الله آمده است ؟سوره زمر

41-   کدام سوره نام یکی از میوه هاست ؟ سوره تین

42-   کدام سوره با دعا ختم میشود ؟ سوره بقره

43-   کدام سوره همنام یکی از کشورهاست ؟ سوره روم

44-   کدام سوره به ریحانة القرآن معروف است ؟ سوره یس

45-   کدام سوره همنام یکی از اعیاد اسلامی است ؟ سوره جمعه

46-   در سوره تکویر کلمه اذا چند بار تکرار شده است ؟12 بار

47-   کدام سوره قرآن اولش ستایش و وسطش اخلاص آخرش نیایش است ؟ سوره حمد

48-   چند سوره با الر شروع میشود ؟ یونس – هود – یوسف – ابراهیم – حجر .

49-   کدام سوره است که آن را حبیب نجار نامیده میشود؟ سوره یس

50-   سوره هایی که به نام قیامت هستند کدامند ؟ رعد – قیامه – واقعه – قارعه – نبا – زلزال – جاثیه – تغابن – حشر .

51-   سوره هایی که به معوذتین معروفند چیست ؟ فلق و ناس

52-   در کدام سوره دو سجده مستحبی وجود دارد ؟ سوره حج

53-   نام دو سوره که اگر برعکس بخوانیم به همان صورت خوانده میشود چیست ؟ سوره لیل و تبت

54-   کدام سوره به المصابیح معروف است ؟ فصلت  

55-   سوره ای که به ملائکه منسوب است چیست؟ فاطر

56-   کدام سوره است که خداوند از تمام نعمتهای بهشتی نام برده اما به احترام حضرت زهرا (س) از حورالعین نام نبرده شده ؟ سوره انسان

57-   کدام سوره به سبع المثانی معروف است ؟ سوره حمد

58-   به کدام سوره العقود هم گفته میشود ؟ سوره مائده

59-   به کدام سوره موسی و فرعون هم گفته میشود ؟ سوره قصص

60-   کدام سوره به فسطاط القرآن معروف است ؟ سوره بقره

61-   نام کدام سوره المضاجع هم میباشد ؟ سوره سجده

62-   سوره های مدنی طی چند سال نازل شدند ؟ 10 سال

63-   در کدام سوره داستان فضیل و عیاض بیان شده است ؟  سوره حدید آیه 17

64-   سوره هایی که به طواسین معروفند چیست ؟ شعرا – نمل - قصص

65-    سوره هایی که به زهروان معروفند کدامند ؟سوره های بقره و آل عمران

66-   سوره های مکی طی چند سال نازل شدند ؟ 13 سال

67-   سوره هایی که به عتاق معروفند کدامند ؟ اسراء – کهف – مریم – طه – انبیاء .

68-   سوره ای که درباره روزگار است چه نام دارد ؟ سوره دهر

69-   کدام سوره به اولین پیشوای شیعیان امام علی (ع) منسوب است ؟ عادیات

70-   سوره هایی را که به نام زمانهایی از شب و روز هستند کدامند ؟ فلق= صبح –لیل= شب- فجر = سپیده دم .

71-   کدام سوره به بنی اسراعیل منسوب است ؟ اسراء

72-   نام کدام سوره به النساء القصری یعنی نساء کوتاه منسوب است ؟ سوره طلاق

73-   کدام سوره در شان اهل بیت نازل شده است ؟ سوره دهر

74-   کدام سوره سورة اخلاق و ادب است ؟ حجرات

75-   الدین نام کدام یک دیگر از سوره ها است ؟ ماعون

76-   در کدام سوره به قوانین ازدواج اشاره شده است ؟ سوره نساء

77-   کدام سوره اگر برعکس کنیم نام یک پرنده میشود ؟ سوره روم

78-   چند سوره با تسبیح آغاز میشود ؟ اسراء – اعلی – جمعه – تغابن – صف – حدید – حشر .

79-   داستان گوساله پرستی در کدام سوره بیان شده است ؟سوره طه

80-   قانون ارث در کدام سوره بیان شده است ؟  سوره نساء

81-   در کدام سوره بیست و هفت صفت از صفات خدا ذکر شده است ؟سوره حدید

82-   در کدام سوره سرگذشت آدم (ع) وحوا(س) در بهشت و هبوط آنان بین شده است ؟ سوره طه

83-   الانسان و الابرار نام کدام سوره ها است ؟ سوره دهر

84-    الغافر به کدام سوره گفته میشود ؟ مومن

85-   به کدام سوره تبارک گفته میشود ؟ سوره ملک

86-   در کدام سوره راجع به جنگ بدر بیان شده است ؟ سوره انفال

87-   القتال به کدام سوره اطلاق میشود ؟ سوره محمد

88-   در کدام سوره به داستان قارون  اشاره شده است ؟ سوره قصص

89-   نامهای دیگر سوره توبه چیست ؟ العذاب – الفاضحه – البحوت – الحافره – البراعه و ..... .

90-   الشریعه نام دیگر کدام سوره است ؟ سوره جاثیه

91-   در کدام سوره خداوند به سجده کردن فرشتگان به آدم (ع) اشاره کرده است ؟ سوره ص

92-   اقترب الساعة نام دیگر کدام سوره است ؟ سوره قمر

93-   الباسقات نام دیگر کدام سوره است ؟ سوره ق

94-   چند سوره با کلمه اقترب شروع میشود ؟ سوره قمر و انبیاء

............................................................................................................................

1-       آیة الکرسی در کدام سوره قرار دارد ؟ بقره

2-       در آیة الکرسی چند بار الله تکرار شده است ؟چهار مرتبه

3-       آیه انا لله و انا الیه راجعون در کدام سوره است ؟ سوره بقره آیه 156

4-       در کدام آیه مدت روز قیامت بیان شده است ؟ سوره معراج آیه 4

5-       قرآن دارای چند آیه سجده دار است ؟پانزده آیه سجده دار

6-       در کدام یک از آیات نام پنج تن از پیامبران اولوالعزم بیان شده است ؟سوره احزاب آیه 7

7-       در کدام آیه هشت صفت از صفات خداوند بیان شده است ؟ سوره حشر آیه 23

8-       آیه ای که در سر بریده امام حسین (ع) در شام تلاوت فرمودند چیست ؟ سوره کهف آیه 9

9-       آیه مشهور نور در کدام سوره قرار دارد ؟ سوره نور آیه 35

10-   آیه حجاب در کدام سوره است ؟ سوره نور آیه 31

11-   آیه شهادت در کدام سوره است ؟ سوره آل عمران آیه 18

12-   آیه جاء الحق و زهق الباطل در کدام سوره است ؟ 229

13-   آیه قصاص در کدام سوره است ؟ سوره بقره آیه 178

14-   آیه ای که به ولایت مشهور است در کدام سوره است ؟ سوره مائده آیه 55

15-   کدام آیه معروف به قنوت است ؟سوره بقره آیه 201

16-   آیه نصر من الله و فتح قریب  در کدام سوره است ؟سوره صف آیه 13

17-   کدام آیه به شق القمر معروف است ؟ سوره قمر آیه یک

18-   آیه ای که پنج وقت نمازهای یومیه آمده در کدام سوره است ؟ سوره اسراء آیه 78

19-   در کدام آیه مراحل وضو ذکر شده است ؟ سوره مائده آیه 6

20-   آیه صلوات بر پیغمبر (ص) در کدام سوره است ؟ سوره احزاب آیه 56

21-   آیه مباهله در کدام سوره است ؟ سوره آل عمران آیه 61

22-   آیه استرجاع کدام است ؟ آ یه انا لله و انا الیه راجعون

23-   آیه استعاذه در کدام سوره است ؟سوره نحل آیه 98

24-   نزول کدام آیه باعث تغییر قبله شد ؟ سوره بقره آیه 144

25-   در کدام آیه راجع به توبه نصوح توضیح داده شده است ؟سوره تحریم آیه 8

26-   در کدام آیه نام پنج خوردنی آورده شده است ؟سوره بقره آیه 61 – تره – پیاز – خیار – عدس – سیر .

27-    دستور تخریب مسجد ضرار در کدام آیه سوره توبه آمده است ؟ سوره توبه آیه 107

28-   آیه ملک در کدام سوره است ؟ سوره آل عمران آیات 26 و 27

29-   آیه نور علی نور در کدام سوره است ؟ سوره نور آیه 35

30-   آیه الدین  کدام است ؟ سوره بقره آیات 255 و 256 و 257

31-   نزول کدام آیه باعث تغییر ذکر سجود شد ؟سوره اعلی – سبح اسم ربک الاعلی

32-   کدام آیه به وام دادن معروف است ؟سوره بقره آیه 282

33-   آیه سلام و تحیت در کدام سوره آمده است ؟ سوره نساء آیه 86

......................................................................................................................................

1-       داستان معراج پیامبر(ص) در کدام سوره بیان شده است ؟ سوره اسراء

2-       نام کدام پیامبر در قرآن بیشتر از دیگر پیامبران ذکر شده است ؟ حضرت موسی – 136 مرتبه

3-       کدام پیامبر به پیامبر بتشکن معروف بود بعد به آتش انداخته شد ولی سالم بیرون آمد ؟ حضرت ابراهیم

4-       ماجرای ولادت حضرت عیسی (ع) در کدام سوره ها بیان شده است ؟سوره مریم  

5-       صفت کدام پیامبر ذبیح الله است ؟ حضرت اسمائیل

6-       کدام پیامبر مردگان را زنده و نابینایان را شفا میداد ؟ حضرت عیسی

7-       کدام پیامبر مدتی در شکم ماهی زندگی میکرد ؟ حضرت یونس

8-       چه تعداد از سوره ها به نام پیامبران است ؟ سوره های محمد – ابراهیم – نوح – هود – یوسف – یونس .

9-       پیامبری که قومش به لجاجت و بهانه گیری شهرت داشتند چه بود ؟ حضرت موسی

10-   کدام پیامبر به سفر آسمانی رفتند ؟حضرت محمد (ص)

11-   فرزندان کدام پیامبر به بنی اسراعیل معروفند ؟ فرزندان حضرت یعقوب

12-   کدام پیامبر نجار بود و کشتی ساخت ؟ حضرت نوح

13-   داستان حضرت سلیمان و بلقیس در کدام سوره بیان شده است ؟ سوره سبا

14-   کدام یک از پیامبران هنوز زنده است ؟حضرت عیسی

15-   کدام یک از پیامبران لقب دوست خدا را داشت ؟ حضرت ابراهیم

16-   کدام پیامبر به خاطر عفت و حجاب به شهادت رسید ؟ حضرت یحیی

17-   چه تعداد از پیامبران نامشان در قرآن آمده است ؟ آدم – ادریس – نوح – هود – صالح – لوط – ابراهیم – موسی – اسمائیل -  یعقوب - اسحاق – یوسف – ایوب – یونس – شعیب – هارون – داوود – سلیمان – الیاس – الیسع – ذوالکفل – عزیر –زکریا – یحیی – عیسی – محمد(ص) – علی نبینا و آله و علیهم السلام اجمعین

18-   کدام پیامبر بدون پدر و مادر بدنیا آمد ؟حضرت آدم  

19-   در قرآن از چند پیامبر به عنوان اسوه حسنه نام برده شده است ؟حضرت ابراهیم – حضرت محمد (ص)

20-   چه تعداد از پیامبران اولوالعزم نامشان در قرآن ذکر شده است ؟ پنج تن

21-   کدام پیامبر اولین شخصی بود که به آسمان صعود کرد ؟ حضرت عیسی

22-   نام رسول گرامی اسلام (ص) چند بار در قرآن آمده است ؟پنج بار – 4 بار با نام محمد – یک بار با نام احمد

23-   کدام پیامبر در سن پیری صاحب فرزند شد ؟حضرت زکریا  

24-   کدام پیامبر عمویش کافر بود ؟ حضرت ابراهیم

25-   کدام پیامبر آمدن یکی دیگر از پیامبران را بشارت داد ؟ حضرت عیسی

26-   نام کدام پیامبر در قرآن کمتر ذکر شده است ؟ حضرت یونس 2 بار

27-   کدام پیامبر مدتی شغلش چوپانی بود ؟ حضرت موسی

28-   قرآن کریم از داستان کدام پیامبر به عنوان احسن القصص یاد کرده است ؟  حضرت یوسف

29-   نام چند تا از جنگهای پیامبر اکرم (ص) در قرآن ذکر شده است ؟ احد . بدر . بنی النحلة . تبوک . حمراء الاسد . الخندق .فتح مکه . احزاب . بنی القریظه . بنی النظیر . الحدیبیه . بیعة الرضوان . حنین . ذات السلاسل .

30-   کدام پیامبر بدون پدر بدنیا آمد ؟ حضرت عیسی

31-   دو پیامبر در قرآن که تا آخر عمر ازدواج نکرده اند کدامند؟حضرت یحیی – حضرت عیسی

32-   کدام پیامبر با حیوانات سخن میگفت و سخن آنها را میشنید ؟ حضرت سلیمان

33-   کدام پیامبر را در کودکی برادرانش او را در چاه انداختند ؟ حضرت یوسف

34-   کدام پیامبر بود که پسرش از فرمان او سرپیچی کرد و غرق شد ؟  حضرت نوح

35-   کدام پیامبر برای عمویش استغفار کرد ؟حضرت ابراهیم

36-   کدام پیامبر یکی از مردمان سرزمین خود را کشت ؟ حضرت موسی

37-   کدام پیامبر به هم سخن با خدا ملقب بود ؟حضرت موسی

38-   سوره هایی که به پیامبر اکرم (ص) منسوبند چیست ؟ سوره های طه – یس – مزمل – مدثر .

39-   کدام پیامبر به شیخ الانبیا معروف است ؟ حضرت نوح

40-   کدام پیامبر زره میبافت ؟ حضرت داوود

41-   در زمان کدام پیامبر طبابت و علوم پزشکی رواج داشت ؟ حضرت عیسی

42-   کدام پیامبر به ذوالنون معروف است ؟ حضرت یونس

43-   حضرت هود بر کدام قوم مبعوث شده است ؟ قوم عاد

44-   کدام پیامبر با هم نسبت برادری داشتند ؟ اسحاق . اسمائیل – موسی . هارون .

45-   لقب کدام پیامبر حبیب الله است ؟حضرت محمد (ص)

46-   کدام پیامبر به روح الله معروف است ؟ حضرت عیسی

47-   پیامبرانی که با هم نسبت پدری داشتند را نام ببرید ؟ زکریا . یحیی – داوود . سلیمان – ابراهیم . اسحاق – یعقوب . یوسف – ابراهیم . اسمائیل -

48-   کدام پیامبر به صفوة الله مشهور است ؟حضرت آدم

49-   داستان خواب صد ساله حضرت عزیر در کدام سوره قرآن بیان شده است ؟ سوره بقره آیه 259

50-   در زمان کدام پیامبر سحر و جادو رایج بود ؟ حضرت موسی

51-   کدام پیامبر از گل پرنده ساخت ؟ حضرت عیسی

52-   نام پیامبران اولوالعزم هر کدام چند بار در قرآن آمده است ؟ حضرت نوح 3 بار – حضرت ابراهیم 68 بار- حضرت موسی 136 بار –حضرت عیسی 33 بار –حضرت محمد (ص) 5 بار

53-   داستان برخورد حضرت موسی با دختر حضرت شعیب در کدام سوره بیان شده است ؟ سوره قصص آیه 25

54-   کدام پیامبر در خواب دید که یازده ستاره و خورشید و ماه او را سجده میکنند ؟ حضرت یوسف

55-   کدام پیامبر نخستین شخصی بود که بسم الله الرحمن الرحیم را نوشت ؟ حضرت سلیمان

56-   کدام پیامبر دوازده پسر داشت ؟ حضرت یعقوب

57-   چند پیامبر را نام ببرید که همعصر بودند ؟ ابراهیم . لوط - یوسف . یعقوب - موسی . خضر .

58-   کدام پیامبر تبردار بود ؟ حضرت ابراهیم

59-   کدام پیامبر اولوالعزم داماد حضرت شعیب بود ؟حضرت موسی

60-   کدام پیامبران که نامشان در قرآن آمده و با هم پسرخاله بودند ؟ حضرت عیسی و حضرت یحیی

61-   پیامبر اکرم (ص) هنگام هجرت از مکه به مدینه در کدام غار پنهان شدند ؟ غار سبع

62-   لقب حضرت یونس در قرآن چیست ؟ ذوالنون

63-   پیامبر قوم سبا که بود ؟ حضرت داوود

64-   کدام پیامبر بر قوم ثمود مبعوث شد ؟ حضرت صالح

65-   کدام پیامبر نمونه صبر و شکیبایی است ؟ حضرت ایوب

66-   داستان کدام پیامبر بیشتر از داستان دیگر پیامبران در قرآن بیان شده است ؟ حضرت موسی و فرعون

67-   داستان شکستن بتها توسط حضرت ابراهیم در کدام سوره بیان شده است ؟ سوره انبیا آیه 57

68-   کتاب حضرت عیسی چه نام دارد ؟ انجیل

69-   تورات کتاب کدام پیامبر است ؟  حضرت موسی

70-   کتاب حضرت ابراهیم چه بود ؟  صحف

71-   معجزات حضرت عیسی چه بود ؟ ساختن پرنده با گل . زنده کردن مرده ها . سخن گفتن در گهواره . شفا دادن بیماریهای لاعلاج .

72-   زبور کتاب کدام پیامبر است ؟ حضرت داوود

73-   پیامبرانی که بیش از یک زن داشتند را نام ببرید ؟ ابراهیم- محمد-نوح

74-   کدام پیامبر اولوالعزم بود که زن نداشت ؟ حضرت عیسی

75-   عمر کدام پیامبر بیشتر از همه پیامبران است ؟ حضرت عیسی

76-   کدام پیامبر به خلیل الله معروف است ؟ حضرت ابراهیم

77-   معجزه حضرت موسی چه بود ؟ ید بیضاء – اژدها شدن عصای موسی – شکافتن دریا توسط عصا -

78-   نخستین پیامبر اولوالعزم چه نام داشت ؟حضرت نوح

79-   اولین پیامبری که بر بنی اسرائیل مبعوث شد چه نام داشت ؟ حضرت موسی

80-   معجزه حضرت محمد (ص) چه نام داشت ؟ قرآن

81-   خداوند متعال به کدام پیامبر علم نجوم و حساب و هیات آموخت ؟ حضرت ادریس

82-   کدام پیامبر جد اول رسول اکرم (ص) بود ؟ حضرت ابراهیم

83-   کدام پیامبر نخستین کسی بود که خط نوشت و لباس دوخت ؟ حضرت ادریس

84-   بشارت آمدن پیامبر (ص) توسط حضرت عیسی در کدام سوره بیان شده است ؟  سوره صف

85-   سرگذشت حضرت نوح در کدام سوره بیان شده است ؟ سوره نوح

86-   نام اصلی کدام پیامبر عبدالغفار است ؟ حضرت نوح

87-   اول المومنین صفت کدام پیامبر است ؟ حضرت محمد (ص)

88-   حضرت موسی در کدام کوه مناجات میکرد ؟ کوه طور سینا

89-   نام کتاب حضرت عیسی انجیل چند بار در قرآن نام برده شده است ؟ 12 مرتبه

90-   کدام پیامبر کفالت حضرت مریم را به عهده داشت ؟ حضرت زکریا

91-   دو تن از پیامبرانی که به ساختن کعبه همت گماردند چه نام دارند ؟ حضرت ابراهیم و حضرت اسمائیل .

...................................................................................................................................

1-       اولین آیه ای که نازل شد کدام بود ؟ آیه اول سوره علق

2-       اولین آیه ای که در حرمت شراب نازل شد در کدام سوره بود ؟ سوره بقره آیه 129

3-       اولین آیه ای که حضرت مهدی (عج) هنگام ظهورش تلاوت میفرمایند چیست ؟ سوره هود آیه 86

4-       اولین سوره ای که نازل شد کدام است ؟ سوره علق

5-       اولین آیه سجده دار در کدام سوره آمده است ؟ سوره اعراف آیه آخر

6-       اولین سوره قرآن چه نام دارد ؟ سوره حمد

7-       اولین کلمه ای که نازل شده چیست و در کدام سوره است ؟اقرا – سوره علق

8-       اولین سوره ای که نازل شد مکی است یا مدنی است ؟ مکی

9-       اولین سوره ای که سجده مستحبی دارد چه نام دارد ؟سوره اعراف

10-   اولین سوره قرآن که سجده واجب دارد چه نام دارد ؟ سوره سجده

11-   اولین سوره ای که ترجمه شد چه نام دارد ؟ سوره حمد

12-   اولین سوره ای که با نام یکی از پیامبران الهی است چه نام دارد ؟ حضرت یونس

13-   اولین سوره ای که پیامبر (ص) آن را در مکه اعلان نمود چه بود ؟ سوره سجده

14-   اولین فرشته ای که نامش در قرآن آمده است چیست ؟ جبرئیل – سوره بقره آیه 97

15-   اولین سوره ای که به نام یکی از پیامبران اولوالعزم آمده چه نام دارد ؟ سوره ابراهیم

16-   اولین سوره قرآن کریم چند نام دارد ؟ سوره حمد ده نام دارد

17-   اولین سوره ای که در مدینه نازل شده است چه نام دارد ؟ سوره مطففین

...........................................................................................................................................

1-       آخرین آیه ای که بر پیامبر(ص) نازل شد کدام است ؟سوره مائده آیه 3 درباره خلافت وجانشینی حضرت علی (ع)

2-       آخرین سوره در قرآن چه نام دارد ؟ سوره ناس

3-       آخرین آیه ای که سجده واجب دارد در چه سوره ای است ؟  سوره علق

4-       آخرین آیات قرآن در کجا بر پیامبر(ص) نازل شد ؟ در منطقه ای به نام غدیر خم

5-       آخرین سوره ای که نازل شد چه نام دارد ؟سوره نصر

6-       آخرین سوره چند کلمه . حرف . آیه دارد ؟ 79حرف – 200 کلمه – 6 آیه .

7-       آخرین سوره ای که در مدینه برپیامبر(ص) نازل شد چه نام دارد ؟سوره نصر

8-       آخرین سوره ای که سجده مستحبی دارد چه نام دارد ؟ سوره انشقاق آیه 21

9-       آخرین سوره ای که یکجا نازل شده است چه نام دارد ؟ سوره روم

10-   آخرین سوره قرآن مکی است یا مدنی است ؟ مکی

........................................................................................................................................

1-       لفظ جلاله الله چند بار در قرآن آمده است ؟ 2707 مرتبه

2-       کدام سوره در شأن حضرت فاطمه زهرا (س) نازل شده است ؟سوره کوثر

3-       کدام زن بود که قصد فریب دادن یکی از پیامبران را داشت ؟ زلیخا

4-       کدام سوره به معنای زنها است ؟ سوره نساء

5-       دختر کدام پیامبر به عفت و حیا مشهور است ؟ دختر حضرت شعیب

6-       دو زن نمونه در قرآن کدام است ؟ آسیه زن فرعون – ممریم مادر عیسی

7-       کدام زن هیزم کش آتش جهنم است؟ زن ابولهب

8-       دختر کدام پیامبر همسر یکی از پیامبران است ؟ دختر حضرت شعیب

9-       نام کدام زن همراه با نام فرزندش در قرآن آمده است ؟ حضرت مریم وحضرت عیسی

10-   سوره ای که به معنای زن امتحان شده است را نام ببرید ؟ سوره ممتحنه

11-   زنی که حاکم قومی بود و در زمان حضرت سلیمان میزیست که بود؟ بلقیس

12-   کدام زن بدون شوهر فرزند بدنیا آورد ؟حضرت مریم

13-   فرزند کدام زن در کودکی ودر گهواره سخن گفت ؟ حضرت مریم

14-   دو زن که به زشتی از آنها در قرآن نام برده شده را نام ببرید ؟ زن لوط و زن نوح

15-   کدام زن بود که فرزند خود را در آب توی صندوق به دستور خداوند رها کرد ؟ مادر حضرت موسی

16-    نام کدام زن در قرآن 34مرتبه ذکر شده است ؟ حضرت مریم

17-   کدام سوره قرآن سفارش شده زنها آن را بیشتر بخوانند ؟ سوره نور

18-   کدام سوره قرآن به نام یک زن میباشد ؟ سوره مریم

19-   کدام سوره درباره یک زن نمونه است و آن زن کیست ؟ سوره کوثر درباره حضرت زهرا (س)

20-   کدام زن بدون پدر و مادر بدنیا آمد ؟ حضرت حوا

21-   تنها زنی که نامش در قرآن آمده است چه نام دارد ؟ حضرت مریم

22-   برای کدام دختر هنگامی که در محراب عبادت بود از جانب خداوند غذا آورده شد ؟ حضرت مریم

23-   به مادر کدام پیامبر وحی شد ؟ مادر حضرت موسی

24-   کدام زن در سن پیری صاحب فرزند شد ؟ ساره همسر حضرت ابراهیم

25-   به کدام زن لقب طیبه داده شده است ؟ حضرت مریم

......................................................................................................................................

1-       لقمان حکیم چند بار نامش در قرآن آمده است ؟  دو بار آمد ه

2-       بت هایی که نامشان در قرآن آمده نام ببرید ؟ البعل – سواع – العجل –العزی – لات – منات – ود – یعوق – انصاب – یغوث .

3-       ستمگرانی که نامشان در قرآن آمده را نام ببرید ؟ جالوت .هامان .سامری .نمرود . فرعون . قارون . ابولهب  .

4-       چه تعداد از سوره های قرآن به نام حیوانات است ؟5 سوره بقره . نحل . نمل . عنکبوت . فیل .

5-       قبایلی که نامشان در قرآن آمده را نام ببرید؟ ثمود . یاجوج وماجوج . عاد . قریش .مدین . اصحاب الایکه . اصحاب الرس

6-       نام جبرئیل چند بار در قرآن آمده است ؟  سه بار

7-       فرعون در کجا به هلاکت رسید ؟ در دریا غرق شدند

8-       کدام حیوان نمرود را به هلاکت رساند ؟پشه  

9-       نام ابلیس چند بار در قرآن آمده است ؟ 11 بار  

10-   پرندگانی که لشکریان ابرهه را به هلاکت رساندند چه نام داشتند ؟ ابابیل

11-   فرشتگانی که نامشان در قرآن آمده را نام ببرید ؟ جبرئیل . ماروت و هاروت .میکال . مالک

12-   کدام قسمت از زمین بود که فقط یکبار نور خورشید بر آن تابید ؟کف دریا بود که شکافته شد و فرعون غرق شد  

13-   پرنده ای که در دربار حضرت سلیمان خدمت میکرد چه بود ؟هدهد

14-   قارون که گنج معروفی داشت شوهر خواهر کدام پیامبر بود ؟حضرت موسی

15-   اصحاب کهف چند سال در غار خواب بودند ؟ 309 سال

16-   لشکریان ابرهه سوار بر کدام حیوان شدند و به جنگ خانه خدا آمدند ؟فیل

17-   کافرانی که نامشان در قرآن آمده را نام ببرید ؟قارون . جالوت . آذر .

18-   کدام حیوان همراه اصحاب کهف به غار رفت ؟ سگ

19-   کدام قوم بیشترین نافرمانی نسبت به پیامبرانشان کردند ؟ قوم یهود

20-   نام چه تعداد از چشمه های بهشتی در قرآن ذکر شده است ؟کافوریه . زنجبلیه . سلسبیل . کوثر . تسنیم .

21-   رود هایی که در قرآن از آنها ذکر شده را نام ببرید ؟ رود نیل . فرات .

22-   به کدام حیوان وحی شد ؟ زنبور سوره نحل آیه 68

23-   نام هشت قوم در دو سطر قرآن بیان شده این دو سطر در کدام سوره است ؟سوره ق آیات 12 الی 14

24-   ماجرای اولین قتل در روی زمین در کدام سوره بیان شده است ؟ سوره مائده آیه 30

25-   فرزند کافر حضرت نوح چه نام داشت ؟ کنعان

26-   لقب کدام پیامبر اسرائیل است ؟حضرت یعقوب  

......................................................................................................................................

1-       قرآن کریم طی مدت چند سال بر پیامبر (ص) نازل شده است ؟ 23 سال

2-       نخستین کسی که قرآن را اعراب گذاری کرد که بود ؟ اوالاسود دوئلی

3-       چاپ قرآن برای نخستین بار در ایران در چه سالی انجام شد ؟1246 هجری قمری در دوره قاجاریه

4-       قبل از خواندن قرآن از شر چه کسی باید به خدا پناه برد ؟ شیطان

5-       زینت قرآن چیست ؟ صورت زیباست

6-       اولین گرد آورنده قرآن چه کسی است ؟حضرت علی (ع)

7-       کدام کتاب به اخ القرآن معروف است ؟نهج البلاغه

8-       افضل ترین چیزها بعد از خداوند چیست ؟ قرآن

9-       کدام یک از معصومین (ع) بود که خوشترین صدا در قرائت قرآن را داشت ؟امام سجاد (ع)

10-   اولین کتاب تفسیر قرآن تألیف چه کسی بود ؟سعید بن جبیر

11-   آن چیست که جاده قرآن است ؟ دهان

12-   نخستین کسی که علم تجوید قرآن را به رشته تحریر درآورد که بود ؟ابو عبید قاسم بن سلام  

13-   بهار قرآن چیست ؟ماه مبارک رمضان  

14-   کدام کتاب به اخت القرآن معروف است ؟ صحیفه سجادیه

15-   اولین و آخرین علمها در چیست ؟ قرآن

16-   نخستین مفسر قرآن چه کسی بود ؟حضرت علی (ع)

17-   آن چیست که نگاه کردن به آن عبادت است ؟ قرآن

18-   اولین کسی که قرآن را نقطه گذاری کرد که بود ؟ابوالاسود دوئلی

19-   آن چیست که سرمایه دین است ؟ قرآن کریم

20-   چند تن از شاعران ایرانی که حافظ قرآن بودند را نام ببرید ؟رودکی . حافظ .ناصر خسرو .

21-   اولین شخصی که در مکه علنی قرآن خواند که بود ؟ عبدالله بن مسعود

22-   آن چیست که بهترین ذکرهاست ؟قرآن مجید

23-   خداوند متعال توصیه فرمودند قرآن را بیشتر به چه سبک وصورت بخوانید ؟ترتیل

24-   کدام کتابها ی آسمانی در ماه مبارک رمضان نازل شد ؟انجیل .  تورات .زبور .صحف .قرآن کریم .

25-   نخستین کسی که در زمان حضرت محمد (ص) یکی از سوره های قرآن را به فارسی ترجمه کرد که بود ؟سلمان فارسی

26-   نام چند کتاب مقدس در قرآن آمده است ؟قرآن . انجیل . تورات . زبور . صحف ابراهیم و صحف موسی .

27-   اولین کسی که در صدر اسلام قرآن نویسی کرد که بود ؟خالد بن ابی الهیاج

28-   کدام عبادت که انجام و ترک آن حرام است ؟ نماز انسان مست  

29-   به چه کسانی قراء سبعه میگویند ؟عاصم بن ابی نجود کوفی . ابن کثیر مکی . ابو عمرو بفثری . نافع مدنی .حمزه کوفی .کسایی کوفی . ابن عامر .

30-   وقف غفران چیست و چند مورد است ؟ پیامبر (ص) در بعضی از آیات خدا هنگام تلاوت وقف میکردند و برای بندگان طلب مغفرت میکردند از این رو به این وقفها وقف غفران میگویند . و 15 مورد است

31-   اشخاصی که به گرد آوری قرآن در زمان پیامبر (ص) اقدام کردند چه نام دارند ؟ امام علی (ع) .معاذ بن جبل .زید بن ثابت . ابی بن کعب . ابو زید ثابتین . زید بن نعمان .

32-   ابوالاسود دوئلی شاگرد کدام امام (ع) بود ؟حضرت علی (ع)

33-   علائم وقف در قرآن توسط چه کسی وضع شد ؟ شیخ عبدالله سجاوندی

34-   کتاب تفسیر المیزان تألیف چه کسی است ؟ علامه بزرگوار طباطبایی

35-   کتاب تفسیر نور الثقلین تألیف چه کسی است ؟شیخ عبدالعلی بن جمعه  

36-   دعای پیش از خواندن قرآن توسط کدام معصوم نقل شده است ؟حضرت محمد (ص)

37-   تفسیر مجمع البیان توسط چه کسی تفسیر و تألیف شد ؟ فضل بن حسن طبرسی

38-   دعای ختم  قرآن از کدام معصومین نقل شده است ؟ امام صادق (ع)

.................................................................................................................................................

+